Specjalizacje

Prawo gospodarcze i obsługa przedsiębiorstw

 • Kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym:
  • stwierdzanie nieważności uchwał
  • przygotowywanie projektów uchwał
  • łączenie, podział, przekształcanie spółek
  • tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS
  • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek
  • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy)
  • analizy prawne, konsultacje, doradztwo i obsługa procedur przekształceń podmiotów gospodarczych
  • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych
  • windykacja należności
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego
  • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Prawo cywilne – kontrakty, negocjacje, opinie

 • Pełna obsługa prawna krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz inwestorów, w tym między innymi:
 • przygotowywanie i opiniowanie umów (w języku polskim i angielskim):
  • najmu
  • dzierżawy
  • sprzedaży
  • leasingu
  • kredytu
  • pożyczki
  • zlecenia
  • o dzieło
  • agencyjnej
  • spółki cywilnej
  • świadczenia usług
  • o roboty budowlane
  • rachunku bankowego
 • sporządzanie opinii prawnych, ekspertyz i audytów prawnych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym i NSA

Prawo rodzinne

 • Reprezentowanie klientów w sprawach o:
  • rozwód (również międzynarodowy)
  • separację
  • podział majątku
  • rozdzielność majątkową
  • alimenty
  • władzę rodzicielską
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Prawo kanoniczne

 • Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych (gwarancja przeprowadzenia w ciągu 8 miesięcy).

Prawo pracy

 • Reprezentowanie Klientów we wszystkich etapach postępowania sądowego, przygotowywanie regulaminów dotyczących stosunków pracy, przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych.

Prawo karne

 • udzielanie porad prawnych,
 • obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego,
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych,
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych

Prawo energetyczne

 • Służymy pomocą przy przygotowywaniu umów z operatorami sieci, dystrybutorami, dostawcami i odbiorcami energii. Wyjaśniamy stosunki własnościowe urządzeń i sieci. Doradzamy przy kształtowaniu taryf i uzyskiwaniu koniecznych zezwoleń. Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU.

Prawo własności intelektualnej

 • W szczególności świadczymy pomoc przy:
  • rejestracji znaków towarowych i patentów, w tym również na terenie Unii Europejskiej;
  • sporów przed Urzędem Patentowym;
  • przeciwdziałaniu naruszeniom praw własności intelektualnej, w tym reprezentacje w sporach sądowych (umowy licencyjne, umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich);
  • opracowywania regulacji wewnętrznych firmy – np. regulaminu projektów racjonalizatorskich, zabezpieczającego roszczenia pracowników do pracodawcy z tytułu innowacji wprowadzonych w firmie.

Prawo konsumenckie:

 • Reprezentacja procesowa
  • Reprezentujemy w postępowaniach przed sądami powszechnymi i polubownymi, sądami i organami administracyjnymi, w tym w postępowaniach podatkowych. Egzekwujemy Państwa roszczenia, także za granicą oraz na podstawie zagranicznych tytułów wykonawczych w Polsce.
 • Windykacja
 • Szybko zmieniające się warunki funkcjonowania na rynku wymagają niekiedy niemal natychmiastowego zaangażowania środków finansowych bądź rzeczowych w pojawiające się przedsięwzięcie. Problem powstaje, gdy środki te są trudno egzekwowalne od dłużników. Po przeprowadzeniu analizy dokumentów, świadczących o zasadności roszczenia, Kancelaria ustala procedurę dochodzenia, w razie konieczności zabezpiecza przedmiot roszczeń oraz reprezentuje Wierzyciela przed sądem.

SprawdzOpinie.png